Algorithmic Architecture by Kostas Terzidis (Paperback, 2006)