Berlitz Language: Eastern Europe Phrase Book & Dictionary: Albanian, Bulgarian, Croatian, Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian & Slovenian by Berlitz (Paperback, 2015)