Chandogya Upanishad by Jayaram V (Paperback / softback, 2013)