Mairidh an Dochas/the Dream Shall Never Die: 100 Iatha a Dh'atharraich Alba Gu Brath/100 Days That Changed Scotland Forever by Alex Salmond (Paperback, 2015)