Modern Atomic Physics by Vasant Natarajan (Hardback, 2015)