Naruto: Volume 7 by Masashi Kishimoto (Paperback, 2007)