Wave Propagation in Gas-Liquid Media by B. G. Pokusaev, V. E. Nakoryakov, I. R. Shreiber (Hardback, 1993)